Kuratorium Oświaty w Krakowie listopad 2014
Edycja - listopad 2014                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Wstęp Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu kolejny numer Biuletynu Informacyjnego. Znajdują się w nim treści, które były omawiane przez wizytatorów na naradach z Dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek w październiku bieżącego roku. W materiale na temat obserwacji zajęć znajdą Państwo wskazówki, jak przygotować się do prowadzenia obserwacji zajęć szkolnych, co może być ich przedmiotem, na co zwrócić uwagę. Zapewne będzie on przydatny do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora. Dobrze prowadzona obserwacja zajęć dostarcza bowiem wiedzy o tym, jak organizowane są procesy edukacyjne w szkole.

Biuletyn w dużej części poświęcony jest omówieniu wyników i wniosków z raportu o stanie zajęć wychowania fizycznego w województwie małopolskim. Porusza także kwestię organizacji zajęć dodatkowych z tego przedmiotu i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów. Mam nadzieję, że te informacje skłonią nauczycieli wychowania fizycznego oraz Dyrektorów szkół do podejmowania działań w celu poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego, uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów i zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.

W celu wsparcia szkół w podejmowaniu takich zadań Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, w ramach akcji „Małopolska szkoła w ruchu”, organizuje konferencje szkoleniowe, połączone z warsztatami praktycznymi, dla nauczycieli wychowania fizycznego różnych etapów edukacyjnych. Informacje o tych konferencjach znajdują się na naszej stronie internetowej w „Ważnych informacjach”. Ponadto w listopadzie 2014 r. odbędzie się monitorowanie we wszystkich typach szkół, którego celem jest zbadanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

Istotną częścią Biuletynu jest także materiał poświęcony zmianom w przepisach prawa oświatowego od 2013 r. Zawiera on wykaz nowych i zmienionych aktów prawnych oraz wyjaśnienia, komentarze i interpretacje. Mam nadzieję, że pomoże to Państwu zaktualizować wiedzę o obowiązujących przepisach prawa oświatowego, a tym samym stosować się do nich w praktyce szkolnej.

Materiał zawarty w Biuletynie został przygotowany z myślą o wsparciu Dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań. Mam nadzieję, że lektura skłoni Państwa do przemyśleń i podjęcia działań w kierunku podnoszenia jakości pracy własnej, a tym samym pracy szkół i placówek.


Z wyrazami szacunku
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2014